Palvelusetelillä edistetään sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjien valinnanvapautta ja mahdollisuuksia hankkia tarvitsemiaan palveluita yksityisiltä palvelujen tuottajilta. Palvelusetelillä hankittava palvelu on vaihtoehto kunnan tai kuntayhtymän tuottamalle palvelulle. Palveluseteliä ei voi käyttää kiireellisessä hoidossa tai tahdosta riippumattomassa hoidossa.

Palveluseteli on tarkoitettu kaikille sosiaali- ja terveyspalveluja tarvitseville. Setelin saaminen edellyttää, että kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon edustaja arvioi henkilön palvelun tarpeen. Palvelusetelin saa asuinkunnan terveysasemalta, sosiaalivirastosta ja muista kunnan palveluyksiköistä, jotka myös antavat lisätietoja palvelusetelistä. Kunta pitää luetteloa hyväksymistään palvelujen tuottajista. Tiedot tuottajista, palveluista ja niiden hinnoista tulee olla julkisesti saatavilla internetissä ja muulla soveltuvalla tavalla.

Kunta hyväksyy terveyden- ja sosiaalihuollon palvelujen tuottajat, joiden palvelujen ostamiseen palveluseteliä voidaan käyttää. Arviointiperustana ovat hinta, palvelun sisältö, palvelun laatu, toimitusvarmuus, palvelun luotettavuus sekä palvelun joustavuus. Lisäksi valitun palveluntarjoajan tulee sitoutua sopimuksen ehtoihin. Hyväksymismenettelystä voidaan sulkea pois ehdokkaat, joilla ei ole teknisiä, taloudellisia, toiminnallisia tai muita edellytyksiä palvelun toteuttamiseksi.

Kunta voi hyväksyä yksityisen palvelujen tuottajan, joka täyttää toiminnalle yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta ja yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa asetetut vaatimukset, joka on merkitty ennakkoperintärekisteriin ja jolla on potilasvahinkolain mukainen tai muu vastuuvakuutus. Yksityisen palvelujen tuottajan palveluiden on oltava vähintään vastaavien kunnallisten palvelujen tasoisia. Kunta voi asettaa palveluille lisäksi vaatimuksia, jotka liittyvät asiakkaiden tarpeisiin, palvelujen määrään, laatuun tai kunnan olosuhteisiin. Vaatimusten on oltava syrjimättömiä ja perustuttava puolueettomasti arvioitaviin seikkoihin. Kunnan pitää peruuttaa hyväksymisensä, jos palvelujen tuottaja ei enää täytä näitä edellytyksiä.

Palveluseteleillä halutaan edistää ikäihmisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöidenkotona asumista ja itsenäistä selviytymistä. Palvelusetelillä voidaan myös tukea lapsiperheitä ja omaishoitajia parantamalla koti- ja tukipalvelujen saatavuutta.
Palveluseteliyrittäjänä toiminen tarkoittaa käytännössä monialaista yhteistyötä niin asiakkaan itsensä sekä omaisten että kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden kanssa. Käytännön toiminnan ja yhteistyön tavoitteena on asiakkaan kokonaisvaltainen hoito ja kotona asumisen tukeminen. Palveluseteliyrittäjä on salassapitovelvoitteiden alainen.

Kotihoito Minerva