Kotipalvelujen ja niiden tukipalvelujen myynti voi olla arvonlisäverotonta, jos palvelut myydään sosiaalihuollon tarpeessa olevalle henkilölle sosiaalihuoltopalveluina. Yksityiset palveluntuottajat voivat myydä sosiaalihuoltopalveluja arvonlisäverottomasti, jos toiminta on sosiaaliviranomaisten valvomaa. Sosiaalihuoltona tarkoitetaan lasten ja nuorten huoltoa, lasten päivähoitoa, vanhustenhuoltoa, kehitysvammaisten huoltoa, muita vammaisten palveluja ja tukitoimia, päihdehuoltoa tai muuta tällaiseen verrattavaa toimintaa.

Kotipalveluilla tarkoitetaan esimerkiksi asumiseen, henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen sekä muuhun tavanomaiseen elämään kuuluvia toimia tai niissä avustamista. Kotipalvelujen tukipalveluilla tarkoitetaan esimerkiksi ateria-, vaatehuolto-, siivous-, kylvetys-, ja saattajapalveluja sekä sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluja.

Kunnat, kuntayhtymät ja valtio voivat myydä sosiaalihuoltopalveluja arvonlisäverottomasti. Yksityiset palveluntuottajat voivat myydä sosiaalihuoltopalveluja arvonlisäverottomasti vain, jos toiminta on sosiaaliviranomaisten valvomaa ja palvelut myydään sosiaalihuollon tarpeessa olevalle henkilölle (jonka toimintakyky on alentunut esimerkiksi iän tai sairauden takia). Asiakaskohtaista sosiaaliviranomaisen päätöstä ei tarvita, mutta seuraavien edellytysten on täytyttävä:

  1. Palveluntuottaja on tehnyt muiden kuin ympärivuorokautisten palvelujen tuottamisesta ilmoituksen siihen kuntaan, jossa hän toimii. Ilmoitus täytyy tehdä myös kotipalvelujen tukipalvelujen tuottamisesta, esimerkiksi siivouspalveluista. Jos palvelun tuottaja toimii useissa kunnissa, ilmoitus täytyy tehdä kaikkiin kuntiin. Ympärivuorokautisten sosiaalihuoltopalvelujen tuottamiseen vaaditaan sosiaaliviranomaisen lupa.

  2. Palveluntuottaja on tehnyt palvelusuunnitelman yhdessä asiakkaan kanssa.

  3. Palveluntuottaja on tehnyt asiakkaan kanssa palvelusopimuksen palvelujen tuottamisesta sosiaalihuoltopalveluina.

  4. Palveluntuottajalla on vastuuhenkilö, joka vastaa palvelujen laadusta.

  5. Palveluntuottajalla on omavalvontasuunnitelma.


Kotihoito Minerva kykenee toimimaan myös sosiaalihuoltopalveluja tarjoavana yrityksenä, koska kaikki mainitut edellytykset täyttyvät. Sosiaalihuollon palveluista voi tehdä lisäksi kotitalousvähennyksen (45 %).

Kotihoito Minerva